top of page

Személyes adat

Vezetéknév, keresztnév 

E-mail cím

Telefonszám

Jelszó

A regisztráció időpontja

A regisztráció kori IP cím

Az adatkezelés célja

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek, értesítések küldése, felhasználói fiókba történő belépés

Azonosítás, kapcsolattartás

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Technikai művelet végrehajtása.

Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
   

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
   

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
   

 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
    

 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep hrsz. 060/4. címen,

  • e-mail útján az bosmark@bosmark.hu e-mail címen,

  • telefonon a +36 232 310 132 számon.
    

 6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
   

 7. Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.

  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni

 

Kapcsolatfelvétel
 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Név

E-mail cím

Telefonszám

Üzenet tartalma

A kapcsolatfelvétel időpontja

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím

Az adatkezelés célja

Azonosítás

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

Kapcsolattartás

Válaszadáshoz szükséges

Technikai művelet végrehajtása.

Technikai művelet végrehajtása.

Süti típusa

Munkamenet sütik

(session)

Adatkezelés jogalapja

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A § (3.) bekezdése

Adatkezelés időtartama

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör

connect.sid

Állandó, vagy mentett sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A § (3.) bekezdése

Az érintett törléséig

Adatkezelési szabályzat

Bevezetés

A Bosmark Kft. (2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep hrsz. 060/4, adósz: 10336940-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-060973) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: http://www.ivarzasmegfigyeles.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.ivarzasmegfigyeles.hu/adatkezeles

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Bosmark Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep hrsz. 060/4.

E-mail: bosmark@bosmark.hu

Telefon: +36 23 310 132

Fogalom meghatározások
 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   

 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   

 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
   

 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   

 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
   

 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
   

 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
   

 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
   

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
   

 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
   

 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
   

 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
   

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Adatkezelések

Regisztráció

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
   

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.
   

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
   

 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
    

 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep hrsz. 060/4. címen,

  • e-mail útján az bosmark@bosmark.hu e-mail címen,

  • telefonon a +36 23 310 132 számon.
    

 6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
   

 7. Tájékoztatjuk, hogy

  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és ajánlat adásához szükséges.

  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.

  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje   

 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 7.  Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 2.  

 3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 4.  

 5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 6.  
bottom of page